نیاز سنجی و فناوری های جایگزین 


+ اینو باید ی جایی یادداشت میکردم . کاغذ دم دستم نبود اینجا نوشتم :))

خودتونو زیاد درگیر نکنین