از دور می بینمشون . دارن با هم حرف میزنن . منتظر میشم تا ببینم وضعیت شون چطوره . یهو دوتاشونم میخندن . خیالم راحت میشه ک آشتی کردن . بیشتر بابت این خوشحال میشم ک ب موضوعی ک ب من ربط نداشت دخالت نکردم  :)