در ادامه مشکلات من با کلمات


من متوجه این کلمه جادویی ک بعضی اشیا نسبت میدن نمیشم . ینی چی جادویی ؟؟ دستمال جادویی ، لیوان جادویی و ... . چرا ب شعور مخاطب توهین میکنین ؟ مگه الان جادو داریم ؟ چرا نتایج علومی مثل نانوتکنولوژی رو گند میزنیم بهش و منتسبش میکنیم ب جادو ؟؟


یا ازون بدتر "سینما 4بعدی" 

مگه میشه ؟ مگه داریم ؟ مگه میشه بعد رو زیاد یا کم کرد ؟ همیشه تو 4 بعد زندگی میکنیم دیگه . 3 تاش جغرافییایی اون چهارمی هم زمانه . ینی تو این یکی سینما های معمولی زمان مطرح نیست ؟ حالا بعضیاشون دارن مرزای علمو گسترش دادنو "سینما 5 بعدی " اختراع کردن . ینی تکون دادن صندلی و آب پرت کردن بعدن پنجمه ؟؟ واقعا چرا ؟؟