ده دیقه از سه نصف شب گذشنه و من هنوز دارم درس میخونم :-(