نمی بخشم

اون معلمی هایی ک با کاراشون ، رفتاراشون به من استرس دادن .

همونایی ک حق و ناحق کردن .

نمی بخشمشون ...