حرف زدن در مورد ویژگی ها و خصلت های خود آدم کار درستیه ؟

نشانه غروره ؟

خودبزرگ بینیه ؟ 

دور از خشوع و تواضعه ؟


+ یاد این پستم افتادم