ب ی مشکل میرسم . دو تا راه وجود داره . A و B . بهشون فک میکنم . A نتیجه و عاقبت خوبی داره ولی B وضیعتش خوب نیست و اتفاقات بدی پشتش هست . وقتی A رو انتخاب میکنم امکان نداره ب اون نتیجه خوب برسم ولی کافیه B رو انتخاب کنم ، دقیقا ب اون اتفاقات بده میرسم . خب آخه ینی چی ؟ :|

عایا این ینی دوراندیشی من فقط در مورد اتفاقات بد درسته ؟ 

عایا من بدبیینم ؟

عایا شما هم این طوری هستین و من تنها نیستم ؟