برباد رفته هر روز هفته

این روزا این حسم ازتوم رفته

چنتایی دلو گرم کردم اما

این زمستون هرروز برفه اه