دلتنگ ِ خودمم انگار زنده به گورم

آرزومم اینه که اینبار زنده بمونم