مریم خانم !

چرا ؟؟ واقعا چرا ؟؟

این حق من بود ؟ چرا با من این کارو کردین ؟؟

مگه من چیکار کرده بودم ؟؟  ی 12 دیگه گرفتم :))))))))