قیافه مون شبیه پدر زن ونگوک شده 

"دستان زیر چانه ، با کلاه ، نگاه غم آلود"