دانی ک چیست دولت ؟ دیدار یار دیدن 

ولی ندیدن بهتر از نبودنشه