ی آهنگ تو مغزم هی پلی میشه 

نمیدونم از کجا وارد مغزم شده 

قدیمیه :|


اگه میشد چی میشد

یه کسی پیدا میشد

دلم عاشقش میشد

زندگیم قشنگ میشد

روز من شب نمیشد


:|