عکس خودشو گذاشته رو صفحه اول گوشیش

میپرسم عکس خودتو گذاشتی رو موبایلت ؟

میگه آره 

میگم : دقیقا از مصادیق خودشیفتگیه

میخنده