ی مدت روزی حدود 6-8 ساعت چت میکردم 

وقت و بی وقت 

ساعت 11 شب تا 4 صبح 


الان ک فک میکنم می بینم چقدر وقتمو تلف کردم 

...