تو خیابونم , زیر پل رو سکو نشستم,منتظر دوستمم,قیافه آدما رو نگاه می کنم,چ احساسی جالبی