" کویر ، به لب دندان گزیده می مانست ، عطشناک و تفتیده "


شما جای من بودین با خوندن این جمله بعنوان اولین جمله از کتاب ، راغب نمی شدین تا تهش بخونین ؟