پس از کش و قوس های فراوان و بعد از کلی چانه زنی  و رای زنی با مصطفی 

قبول کرد ک دوباره برگرده ب وبلاگ نویسی


وبلاگ سوپرمرد