معدل دوستم 20  شد !!!!!!!!!!!!!!!!!!

:|

17 واحد همش 20 !