ما اینیم 

ینی این ماییم

در غرفه عکاسی

در حال گرفتن دوربین در دست


+ غرفه عکاسی مربوط ب خیریه تو دانشگاست . مدتش هم یه هفته ست . این ینی من تا یه هفته خستم 

ولی این خستگی خیلی می چسبه وقتی میدونی واسه خیریه ست :)

++ عکس کراپ نشده

+++ هدف از عکس ، هیچ گونه به رخ کشیدن نیست و نمی باشد . این عکس رو دوستان شکار کردن

++++ نوشته روی پیکسل : حال همه ما خوب است