من گنگ خواب دیده و عالَم تمام کَر

من عاجزم ز گفتن و خَلق از شنیدنش