سودا گریه کرد 

رضا گریه کرد

گشتا گریه کرد

سالار گریه کردرومو چرخوندم اون طرف و بالا رو نگاه کردم و بعدش ، یه  نفس عمیق ...