دوستای جدیدی پیدا کردم 

به تعداد زیاد

تو این یکی دو هفته 

هر چقدر ک جلوتر میرم و

با اخلاقاشون بیشتر آشنا میشم ،

متوجه میشم قدر دوستانِ جانم رو باید بیشتر بدونم

منظورم این نیست ک دوستای جدیدم آدمای بدی هستن 

دوستانِ جان از هر نظر کاملن .