خوبیه دوستی که تو پست کار میکنه اینه ک هر چن وقت یه بار برات نامه می نویسه 

:)