علیرضا خطیبی اومده تبریز 

و من سرماخوردمو خونه نشستم :|