عید داره نزدیک میشه و من هیچ حسی بهش ندارم 

+ بی خوابی های شبانه باز شروع شدن :|

++ سرماخوردگی طولانی :|