بهار هم دارد می رود

تابستانی یعنی

آشتی دوباره دست های تو با طبیعت

مگر سر جنگ داری بانو

که هرسال با تیر می آیی؟


شاعر : نمی دونم


پ.ن.

از اتاق فرمان اشاره میکنند شاعر این شعر آقای محسن کیوان هستن