من الان تو کلاسم . استاد داره درس میده . من دارم با گوشی واسه شما پست میزارم . استاد داره در مورد پهنه بتدی راه حرف میزنه