2 هفته ست ک اینترنت ندارم . و البته اعصاب هم ندارم . ینی واسم اعصاب هم نزاشتن ...

شرمنده ک نبودم و نظراتتون بی جاب مونده . ببخشید ...

خستم ... خستم کردند 

اینترنتم وصل شه حتمن بیشتر توضیح میدم

بازم ببخشید