پشت جعبش نوشته بود 12500 . ولی فروشنده گفت 5 تومنه . گفتم اخه پشتش یه چیزی دیگه نوشته . گفت بیخیال اون . جل الخالق