چرا تمام هکرهای نرم افزارا ، رو keygen آهنگ چرت میزارن ؟ چرا اصن آهنگ میزارن ؟