از ماشین چن صد میلیونیش پیاده شد . بیشتر از 60 سالش بود ولی خیلی با تبختر راه میرفت . چن قدم اون ور تر دید بند کفشش بازه . پاشو گذاشت رو سپر یه پراید . بند کفششو بست ...