ناراحت بود . گفت : خیلی بد شد . گفتم : آره خیلی بد شد ولی خیلی هم بد نشدااا