میگه خوبی ؟ میگم من با رخ چون بهار زردم بی تو . میخنده میگه گیج شدم . ضمیرا رو چجوری قاطی کردی . فصلا رم قاطی کردی+ دوستان از اتاق فرمان اشاره کردن نه تنها فصلا رو قاطی کردم املام هم رو به افوله ( افول درسته دیگههه ؟؟ ) طبع شعریم خوبه