باورتون میشه از روزنامه عکس گرفتم ؟؟؟ 


بعد بگین آزادی بیان نیست 

البته این بیان اون بیان نیست :))