اینکه کوتاه ترین فاصله بین دو نقطه ، خط مستقیم واصلشونه دلیل نمیشه از مغازه nام ک خارج شدیم خیابونو اریب رد کنیم تا به مغازه n+1 ام برسیم . با تچکر