هر موقع یه پیرمرد میبینم ک سرعت کاراش کمتر از حد معموله این قسمت از شعر اخوان ثالث یادم میفته : 


باغ بی برگی که می گوید که زیبا نیست؟

داستان از میوه هایِ سربه گردونسایِ اینک خفته در تابوتِ پستِ خاک می گوید ...