من حاضر

میز پینگ پونگ حاضر

راکت حاضر

توپ پینگ پونگ حاضر

سالن حاضر

ولی اجازه ندادن بازی کنیم ک اینا ماله بانوانه