من الان اگه تو ژاپن بودم شبا ب پام دینام می بستن تا از غلت زدنم قبل و حین خواب ، برق تولید کنن