تو هر شغلی موفق بشم تو دزدی موفق نمیشم . سابقه نداره ک همه بخابن و من بیدار بمونم و عطسه نکنم