قانون گذاشتیم هر کس تشنه اش شد و رفت آب بخوره واسه اون یکی هم ی لیوان آب بیاره