از خواب بیدار شدم و اولین جمله ای ک شنیدم این بود ک فرزانه فوت کرده ...