سلام . 

خوبین ؟

چ خبرا ؟

آماده عید شدین ؟

خریدای عیدتونو کردین ؟

سال 92 براتون چجور سالی بود ؟ 

دوست دارین تو سال 93 چ اتفاقاتی بیفته ؟