شنیدین چاوشی میگه
چ مرگته دل من , چرا نمی خوابی ؟؟؟؟
حکایت منه