- (چشمامشو گرد کرد و ابرواشو انداخت بالا ک نشون بده داره در مورد گذشته سوال میپرسه) [ یادته مرغ ] مینا داشت ؟
* (سرشو تکون داد ک ینی اره ) 
- [مرغ میناش] مُرد .+ پرانتز ها بیانگر حالت ها ، کروشه ها ، کلماتی هستن ک ب قرینه معنوی حذف شدن و من اضافه کردم ب متن . ینی کل مکالمه " مینا داشت ؟ مُرد " هستش . یه داستان کوتاه