دویدن همیشه نشانه تلاش برای رسیدن نیست . بعضی وقتا تلاش برای فرار کردنه