اینستاگرامشو نشون میده میگه : این 293 ریکوست فقط مال 2 ماه پیشه 
میگم : سلبریتی بودین . وقتی سلبریتی بودن مد نبود