شما زمینی ها همش همینید ، اونور میزی رو خدا می بینید