خوب به این عکس نگاه کنین بعد برین ادامه مطلب
خونه B رو بریدم و گذاشتمش کنار A . رنگ خونه  A و B یکیه . همرنگن !!!