از چن روز پیش تو پارچه ، بزرگ نوشته بودن ک نماز ظهر عاشورا قراره اینجا (تو خیابون) برگزار بشه . نه تنها برگزار نشد ، مسجد هم درش بسته بود